مزایده نوبت دوم خودروی پژو پارس مدل 1393

فروش خودروی پژو پارس مدل 1393

محل فروش خودرو در شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس، واقع در کیلومتر 15 جاده بندرعباس سیرجان، شهرک صنعتی شماره 2

1-1-محل فروش خودرو در شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس، واقع در کیلومتر 15 جاده بندرعباس سیرجان، شهرک صنعتی شماره 2 ، با کد پستی 7933197915 به شماره تلفن 32561010-076  می باشد.

2-شرايط عمومي شركت درمزايده :

1-2- حضور مشترک اعضای هئیت مدیره در شرکتهای شرکت کننده ، ممنوع می باشد.

2-2-داشتن توانائي جهت ارائه سپرده شركت درمزايده به مبلغ تعيين شده، و سایر تضامین مورد نیازدر هنگام عقد قرارداد

3-2-پيشنهادات مخدوش، مبهم و بدون سپرده و نيزپيشنهاداتي كه بعدازانقضاء مهلت مقررواصل شوند بي اعتبارتلقي خواهند شد ودرمزايده شركت داده نمي شوند.

2-4 -موضوع مزايده با شرايط و وضعيت موجودكه به رويت واطلاع پيشنهاد دهندگان رسيده به فروش خواهد رسيد.

2-5 -پيشنهاددهندگان درتنظيم اسناد وارائه پيشنهاد مي بايست به شرايط وتعهدات خود دقت كامل داشته باشند.

2-6 -شركت كننده نبايد ممنوع المعامله باشد.

2-7 -كليه هزينه هاي مربوط به چاپ آگهي مزايده درروزنامه و هزينه كارشناسي برمبناي دستمزدکانون كــارشناسـان رســمی داد گستری به عهده برنده مزايده مي باشد.

8-2-متقاضی و برنده مزایده می بایست مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی مورخ 22/10/1337 نباشد.

 

دریافت فایلها