مدیران - فرآورده های شیلاتی بندرعباس

اعضای هیئت مدیره شرکت فرآورده‌های شیلاتی بندرعباس

آقای قاسم کاوسی: رئیس هیئت مدیره

آقای مسلم غلامحسینی: مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

آقای علیرضا میرزاوندی: عضو هیئت مدیره

 
 

 

 

فهرست اعضای سابق هیئت مدیره شرکت فرآورده های شیلاتی بندر عباس
ردیفنام و نام خانوادگیسمتتاریخ انتصابخاتمه همکاریمدت همکاری
۱آقای پرویز احتشامی فرعضو هیئت مدیره۷۶/۱۱/۱۱۷۷/۱/۲۵۷۳ روز
۲آقای سید محسن میر شریفیعضو هیئت مدیره۷۶/۱۱/۱۱۷۷/۱/۲۵۷۳ روز
۳آقای مجید هوبختعضو هیئت مدیره۷۶/۱۱/۱۱۷۷/۱/۲۵۷۳ روز
۴آقای حسین معصومیمدیرعامل و رئیس هیئت مدیره۷۷/۱/۲۵۹۳/۱۱/۴۶۱۲۹ روز
۵آقای حمید رضا سعیدیعضو هیئت مدیره۷۷/۱/۲۵۸۰/۳/۳۱۱۱۶۳ روز
۶آقای سید کمال معافی مدنیعضو هیئت مدیره۷۷/۱/۲۵۷۹/۴/۱۷۹۹ روز
۷آقای تیمور ادوایعضو هیئت مدیره۷۹/۴/۱۸۹/۵/۹۳۶۸۹ روز
۸آقای سید محسن میر شریفیعضو هیئت مدیره۸۰/۳/۳۱۸۳/۲/۲۲۱۰۵۳ روز
۹آقای محمد رضا سرائیانعضو هیئت مدیره۸۳/۳/۲۲۸۶/۱۰/۹۱۲۹۸ روز
۱۰آقای سید وحید وحیدیعضو هیئت مدیره۸۶/۱۰/۹۸۸/۲/۲۶۴۴۴ روز
۱۱آقای لطف ا… صباغیعضو هیئت مدیره۸۹/۵/۹۹۵/۸/۱
۱۲آقای محمد صالحیعضو هیئت مدیره۸۸/۲/۲۶۹۱/۶/۱۹۱۲۳۶ روز
۱۳آقای سید پرویز محبیعضو هیئت مدیره۹۱/۶/۱۹۹۷/۰۶/۱۲۱۷۱ روز
۱۴آقای محمود زرین کمرمدیرعامل و عضو هیئت مدیره۹۳/۱۱/۴۹۵/۰۶/۰۱۵۷۵ روز
۱۵آقای محمد رضا سرائیانمدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره۹۵/۰۶/۰۱۹۷/۰۵/۳۱۷۳۰ روز
۱۶آقای سعید خدارحمیرئیس هیئت مدیره۹۵/۷/۱۹۵/۱۰/۱۹۰ روز
۱۷آقای قاسم کاوسیعضو هیئت مدیره۹۷/۳/۲۹ادامه دارد
۱۸آقای سید پرویز محبیمدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره۹۷/۶/۱۹۸/۵/۳۱۳۶۵روز
۱۹آقای امیدعلی نجفیرئیس هیئت مدیره۹۷/۸/۱ادامه دارد
۲۰آقای محمدرضا سرائیانمدیرعامل۹۸/۶/۱۹۹/۳/۷۲۹۰ روز
0 0 رای ها
امتیاز دهی

Top
فرآورده های شیلاتی بندرعباس